Sla navigatie over

Verzet en moeilijkheden zorgen voor meer wateroverlast

Winge Hoek wateroverlast

"Facteur-coiffeur" en ook militant van Wij Tielt-Winge Mario Ebens mat in de nacht van woensdag 15 en donderdag 16 mei 2024 tussen 23u30 en 8u00 51 liter neerslag per m² in Kiezegem; 20% meer dan hetgeen de ROB TV-weerman op de Ransberg (Kortenaken) gemeten heeft en dus eigenlijk ineens goed voor de regen van de ganse maand.

Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) kwam live op onder meer de regionale zender. U kan dat hier nakijken indien U dat wenst.

Waarom gaat de strijd tegen de wateroverlast eigenlijk zo tergend langzaam?

In eerste orde zijn er een groot aantal regels en praktische bezwaren: rioleringswerken worden door de Vlaamse overheid opgedragen en zonder die opdracht kan men eigenlijk niet realistisch van start gaan. Een "normale" doorlooptermijn van zo'n dossier blijkt bovendien gemakkelijk tien jaar te zijn omwille van alle mogelijke regels en reglementering die moeten gevolgd worden. Niet normaal als U het ons vraagt. En die termijn kan nog oplopen bij (Vlaamse) budgettaire moeilijkheden: de rioleringswerken langs de Diestsesteenweg (N2) sleepten 30 (!) jaar aan en werden uiteindelijk opgelost omdat onze burgemeester de minister persoonlijk kende, bereid was diens volle politieke gewicht in de schaal te gooien én Tielt-Winge en Bekkevoort al de ontwerpkosten voorgeschoten hebben (!!). En dan zijn er nog talrijke commissies en instanties die het welzijn van enkele bomen belangrijker achten dan dat van onze kinderen (zoals in de Haldertstraat in de deelgemeente Houwaart), vroegere goedkeuringen terug ter discussie stellen waardoor nieuwe projecten geblokkeerd worden (zoals in de Rillaarseweg in de deelgemeente Tielt) en het verleggen van een waterloop verhinderen terwijl zij zelf toelieten dat er bovenop die waterloop een grote landbouwloods gezet werd (dossier Neckerspoel). Erosiebestrijding: alles gaat zo tergend langzaam dat IGO de spreekwoordelijke kap over de haag gooide en er niets in de plaats komt, terwijl er in Tielt-Winge ene dossier klaar is voor uitvoering aan de voet van de Tolmerenberg (deelgemeente Tielt) en een tweede dossier ontworpen is in de buurt van de Hoekstraat en de Kiekenbosstraat (deelgemeente Sint-Joris-Winge).

Vervolgens zijn er dan de inwoners zelf die zo'n ingrepen -in tegenstelling tot hetgeen uit de sociale media moet blijken- absoluut niet wensen: in de Heuvelstraat (deelgemeente Tielt) bleven de grachten dicht omwille van een unaniem verzet van de bewoners. Idem in de Horenweg (deelgemeente Tielt). Idem in de Hazelaarsstraat (deelgemeenten Tielt en Meensel-Kiezegem). De aanleg van een bufferbekken in de Neckerspoel (deelgemeente Meensel-Kiezegem) sleept aan omdat niemand aan de realisatie daarvan wilde meewerken, zelfs niet als men daardoor een volwaardige bouwkavel kon bekomen (!!). De afkoppeling van de Sassenbeek achter de Oude Tiensebaan (deelgemeente Sint-Joris-Winge) sleept al tientallen jaren aan omdat NIEMAND van de omwonenden wenst mee te werken: er zijn continu bezwaarschriften en beroepsprocedures. Als beleidsverantwoordelijke van diezelfden als hun het water aan de lippen staat moeten aanhoren dat de gemeente niets doet, valt héél erg zwaar.

En tenslotte zijn er sommige lokale politici die onder de noemer van "gezond boerenverstand" dossiers aan elkaar koppelen waardoor het ene het andere schier eindeloos vertraagt (bijvoorbeeld de aanleg van fietspaden langs de Haldertstraat), de boot dermate vol laden dat ze zinkt (dossier Begijnenbosweg), enkel met het dossier voor hun eigen deur bezig zijn in plaats van met het algemeen belang of gewoon ingaan op de vraag van de mensen en dus niks doen zodat het beeld dat van hen al leeft wordt bestendigd (zoals Groen die in onze gemeenteraad steevast de opportuniteit van de aanleg van een ontdubbeld rioleringsstelsel in vraag stelt).

En dan is er in Tielt-Winge Open Vld ...

1. Dossier Horenweg: afdelingsvoorzitter Armand Willems verkoopt diens akker om als buffer te gaan dienen ondanks het feit dat de enige eigen zoon professioneel landbouwer is en gebruiker van het perceel.

2. Dossier Leuvensesteenweg: burgemeester Rudi Beeken bemiddelt een verkoop aan Fluvius van een restperceel tegenover de Horenweg om als bufferbekken te gaan gebruiken.

3. Dossier Haldertstraat: burgemeester Rudi Beeken ontkoppelt de fietspadendiscussie met de boodschap dat er voor de volgenden ook nog wat werk moet overblijven.

4. Dossier Rillaarseweg: burgemeester Rudi Beeken forceert een doorbraak door de projectzone te definiëren na het kruispunt met de Boekhoutstraat (waar er een woning te kort op de straat staat om conforme fietspaden aan te leggen, die in een vorig project al werden aangelegd).

5. Dossier Hazenpad: schepen Gunther Clinckx ontkoppelt de openstelling van de Oude Route en de aanleg van een provinciaal bufferbekken waardoor dat laatste eindelijk vooruit kan gaan na een zoveelste gemeentelijke koerswijziging in de zaak.

6. Dossier Sassenbeek: schepen Gunther Clinckx houdt het been stijf en laat Aquafin doorzetten met het project, inbegrepen onteigeningen (!).

7. Dossier Neckerspoel: opvolgend raadslid Patricia Cornelissen verkoopt haar weide aan Fluvius om als buffer te gaan dienen.

8. Algemeen: onze partij maakt er al van zo lang zij beleidsverantwoordelijkheid heeft in Tielt-Winge (dus ook met Yvan en later Germaine Willems als schepenen van Openbare Werken) een erezaak van om rioleringsdossiers prioriteit te geven en daarbij een zo groot mogelijke buffercapaciteit te voorzien in plaats van het minium. Bovendien wordt de bevolking aangemoedigd om op eigen terrein te bufferen en te infiltreren dankzij riante subsidies. Burgemeester Rudi Beeken geeft daarbij het voorbeeld door de ingebruikname van een regenwaterput die vele malen groter is dan verplicht met overloop in een poel waardoor er van diens perceel GEEN hemelwater naar de straat loopt.

Welke opportuniteiten zien we nog die de toestand van de andermaal getroffen plaatsen kunnen verbeteren?

In Tielt: de uitrol van de op stapel staande rioleringswerken in de Rillaarseweg, de Haksberg en de Horenweg. De realisatie van het bodemerosieproject aan de Tolmerenberg. Het opdragen van de ontdubbeling van de riolering in Kraasbeek.

In Sint-Joris-Winge: de realisatie van het bodemerosieproject in de Hoekstraat-Kiekenbosstraat.

In Meensel-Kiezegem: de uitvoering van het rioleringsdossier Neckerspoel en het opdragen van de ontdubbeling van de riolering in Meensel.

In Houwaart: de realisatie van de eerste fase van de ontdubbelde riolering in de Haldertstraat en de aanleg van een volledig nieuw ontdubbeld stelsel in de Kaaskorf.

Wij danken het publiek alvast voor hun toekomstige medewerking daaraan.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder