Sla navigatie over

Sportpark klaar voor vergunningsaanvraag

Plan Solveld

Schepen van Vrije Tijd Germaine Willems (Open Vld) is bijzonder actief dezer dagen. Na de voorstelling van de nieuwe huisvesting voor onze kabouters eerder deze week stoomde zij de aanvraag voor de omgevingsvergunning van het sportpark aan het Solveld in de deelgemeente Tielt klaar, en daarover willen wij het graag met haar hebben.

"Deze vergunningsaanvraag betreft inderdaad de aanleg en inrichting van ons aangekondigde sportpark in Tielt-Winge", zo glundert de liberale schepen. "We willen onder meer een kunstgras voetbalveld aanleggen en een pumptrack. Tevens wordt de bestaande trage weg verbeterd en bijkomende parking aangelegd. Het kantinegebouw/padel-infrastructuur is reed vergund en is geen onderdeel van de vergunningsaanvraag, maar dat houdt niet in dat wij ons niet aan bezwaren en/of beroepen zouden verwachten. Gezien de infrastructuur past in het in een vorige legislatuur al zonder bezwaren goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan, zullen beroepen mijns inziens volstrekt kansloos zijn.".

Rondom het bestaande beachvolley terrein wordt er een groene talud aangelegd, met een totale oppervlakte van 225m². Het talud is 2m50 breed, waarbij de kruin 50cm breed is. De helling wordt onder een hoek van 4/4 aangelegd tot op een hoogte van 1m. Na aanleg wordt deze ingezaaid met een bloemrijk mengsel.

Rondom de nieuw aan te leggen pumptrack wordt er een wadi voorzien voor infiltratie van het regenwater (afkomstig van deze pumptrack), en dit voor een totale oppervlakte van 58m2. De maximale diepte bedraagt 50cm en de hellingen worden afgewerkt onder een hoek van 4/4.

Voor de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld wordt het tijdelijke grondoverschot vanuit de aanleg van de padel terreinen genivelleerd. In totaal gaat dit over twee zones met een totale oppervlakte van 3211m2 en 252m2.

Langsheen het nieuw aan te leggen kunstgrasveld wordt er een wadi voorzien in functie van infiltreren van het water afkomstig uit de drainage van dit sportveld. De wadi bedraagt 98m2 en de maximale diepte is 1m. Helling worden afgewerkt onder een hoek van 4/4.

De deels bestaande gracht wordt verlengd langsheen de lengtezijde van het nieuwe kunstgrasveld om zo het drainage water te kunnen opvangen. Om maximaal in te zetten op plaatselijke infiltratie worden de nodige gronddrempels voorzien over het lengte traject, alsook richting de wadi. Bij deze aanpassing wordt de bestaande gracht deels verlegd, wat neer komt op 88m2 te dempen gracht, alsook de aanleg van de nieuwe gracht voor een totale oppervlakte van 91m2.

Tussen de bestaande sporthal en de weg wordt er een nieuw pad in porfiersplit voorzien over de sportterreinen om zo de aansluiting met de padel en het voetbalveld mogelijk te maken.

Rondom het ganse terrein wordt er een nieuwe Finse piste aangelegd in houtsnippers en dat over een totale lengte van 600m. De breedte van die piste bedraagt 1m50.

Aansluitend tussen de weg en de nieuw aan te leggen pumptrack wordt er een toegangspad voorzien in betonstraatstenen voor een oppervlakte van 16m2.

Rondom het aan te leggen voetbalveld wordt er een nieuwe parking met 50 staanplaatsen aangelegd, waarvan twee voor andersvaliden. Een viertal staanplaatsen worden ook voorzien voor elektrisch opladen. Tussen de staanplaatsen wordt het nodige groen voorzien. De parkeerstroken zelf bestaan uit grasbetontegels, ingezaaid met gras, en de toegangsweg bestaat uit deels waterdoorlatend asfalt en deels uit water passerende betonstraatstenen.

Aansluitend op de parking worden er de nodige paden rondom de padelterreinen aangelegd in water passerende betonstraatstenen. Vanaf de laatste parkeerplek op de parking richting de Ralisweg wordt er bijkomend een brandweg voorzien in grindgazon van 4m. Waar deze raakt aan de betonstraatsteenverharding wordt deze beperkt tot een totale breedte van 4m.

Rondom het voetbalterrein worden er de nodige paden in waterdoorlatende betonstraatstenen aangelegd.

De bestaande trage weg, vertrekkende van op de Leigrachtstraat wordt opgewaardeerd en aangelegd in water passerende betonstraatstenen, aansluitend op het reeds aangelegde gedeelte in de woonwijk.

Op het terrein wordt er ook een elektriciteitscabine van Fluvius voorzien. De nodige verharding hiervoor maakt geen deel uit van dit dossier.

Het terrein wordt ingericht in functie van sport. Hierbij wordt er een nieuw kunstgrasveld aangelegd met afmetingen 100x60m, en ook voorzien van de benodigde infrastructuur om aan de nodige regelementen te voldoen (verlichting, afsluiting, ballenvanger, kleinschalige tribune …).

Op het terrein worden er verschillende types afsluitingen voorzien. Deze afsluitingen gaan van 1m hoog tot 6m hoog. De afsluitingen van 1m hoog worden gebruikt als leunhekwerk rondom de terreinen. Dit geeft een duidelijke afscheiding tussen de terreinen en de omliggende omgeving. De afsluiting van 2m hoog wordt gebruikt om de sportterreinen die enkel toegankelijk zijn na betaling aan de kassa te scheiden van de rest van het terrein. Verder wordt dit type afsluiting gebruikt in combinatie met de afsluitingen van 4m en 6m aan de zijde van de doelen. Dit om dienst te doen als
ballenvangers.

In functie van de verlichting van de terreinen zullen er zes lichtmasten geplaatst worden. De hoogte van deze masten, type armaturen en dergelijke maakt deel uit van een lichtstudie, op te maken door Fluvius.

De lokale jeugd krijgt ook een plek door de aanleg van een pumptrack, met aansluitend een kleinschalig skateterrein. De pumptrack wordt uitgevoerd in asfalt, waar het skateterrein in beton wordt aangelegd.

Voor de voeding van de verlichtingsmasten worden er op het terrein elektriciteitskabels aangelegd.

Deze kabels zullen vertrekken vanuit het technische lokaal van het kantinegebouw.

Aan de zuidelijke en oostelijke zijde van ons terrein bevindt er zich een niet-geklasseerde waterloop, die op bepaalde locaties reeds ingebuisd werd.

Als aansluiting (i.f.v. toegang voor hulpdiensten) met de Ralisweg voorzien we hier een lokale inbuizing van 5m met kopmuren, afgestemd op de minimaal vereiste breedte.

Ter hoogte van de nieuw te plaatsen Fluvius cabine wordt er ook een inbuizing voorzien. Dat maakt geen deel uit van dit dossier.

Aan de zuidwestelijke zijde van het terrein is de bestaande gracht reeds gedeeltelijk ingebuisd richting Rillaarseweg. Deze inbuizing wordt deels terug opengelegd over een lengte van 10m, en aansluitend op de nieuwe gracht langs het voetbalveld, wordt er hier een inbuizing (27m) onder de inrit voor de parking voorzien. Verderop in functie toegang tot het voetbalterrein wordt er ook een inbuizing van 7m van de nieuw aan te leggen gracht voorzien.

De bestaande sterfgracht langsheen de zuidwestelijke zijde van het perceel wordt verlegd en verlengd over de ganse lengte van het voetbalveld. In deze waterloop worden de nodige drempels alsook koppeling met een wadi voorzien in functie van infiltratie.

Het bestaande terrein werd reeds eerder volledig genivelleerd, wat maakt dat er bijna geen bestaande vegetatie aanwezig is. De enige zones van enige betekenis zijn de randen rondom het terrein. De wijzigingen binnen dit dossier gaan dan ook over het lokaal wijzigen van de bermen langsheen de waterloop, zowel voor het extra openleggen van de ingebuisde gracht als voor het dempen van de bestaande sterfgracht.

Doorheen het bestaande grasveld wordt er een Finse piste aangelegd.

Het project wordt deels gefinancierd met subsidies, en deels met eigen middelen van het lokaal bestuur, mede afkomstig van de ontvangsten van de private padeluitbating ter plaatse.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder